RODO

Informacje o przetwarzaniu danych na podstawie art. 13 RODO

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w placówce jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, tel. 87 4282135 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w imieniu której działa Dyrektor szkoły.
 2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwanym RODO, w związku z: Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe, Ustawą o systemie informacji oświatowej, Ustawą o samorządzie gminnym oraz aktami wykonawczych.
 4. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, np. policja, prokuratura, sąd.
 6. Dane mogą być udostępnione służbom medycznym w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z powiadomieniem prawnych opiekunów o wypadku, leczeniu, hospitalizacji lub zabiegu operacyjnym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.
 7. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.
 8. Dane będą przechowywane przez szkołę przez okres niezbędny do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz wywiązania się z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 9. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 10. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 12. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.     W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 13. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowania podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez monitoring wizyjny jest: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50, 11 – 500 Giżycko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 87 4282135.
 2. Można się kontaktować również z wyznaczonym przez Placówkę inspektorem ochrony danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem stosowania monitoringu wizyjnego w placówce jest zapewnienie ochrony mienia oraz bezpieczeństwa uczniów i pracowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
 4. Dane gromadzone przez monitoring wizyjny w placówce nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań i osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane zgromadzone przez monitoring wizyjne nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 9. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).
 10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.