RODO

Informacje o przetwarzaniu danych na podstawie art. 13 RODO

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w placówce jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, tel. 87 4282135 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w imieniu której działa Dyrektor szkoły.
 2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 87 428 2135 wew. 1      lub 798619591, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwanym RODO, w związku z: Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe, Ustawą o systemie informacji oświatowej, Ustawą o samorządzie gminnym oraz aktami wykonawczych.
 4. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, np. policja, prokuratura, sąd.

Dane mogą być udostępnione służbom medycznym w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z powiadomieniem prawnych opiekunów o wypadku, leczeniu, hospitalizacji lub zabiegu operacyjnym w przypadku zagrożenia zdrowia      lub życia dziecka.

 1. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.
 2. Dane będą przechowywane przez szkołę przez okres niezbędny do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz wywiązania się z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów          z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji             w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 3. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,                    a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.     W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 7. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowania podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.