Stołówka szkolna

 

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

Zmiana stawki obiadowej od 01.09.2020 r. ---> 4,00 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat w formie przelewu, po uprzedniej konsultacji w sprawie wysokości opłaty z intendentem.

Informuję, że zapisy na obiady, zgłaszanie nieobecności na obiadach oraz opłaty za obiady
są realizowane w pok. 23 u pani intendent (obok świetlicy).
Godziny przyjmowania opłat: od poniedziałku do piątku 13:00 – 14:30.
Tel. 87 4282135 wew. 5, 798619704

 

Zachęcamy Państwa do dokonywania opłat za obiady w formie przelewu na konto szkoły. Szczegóły można znaleźć poniżej.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W GIŻYCKU

 

 1. Stołówka Szkolna obsługuje uczniów oraz nauczycieli SP3 w Giżycku.
 2. Wysokość lub zmiany opłat za obiady ustala dyrektor szkoły zarządzeniem obowiązującym w danym roku szkolnym, które zawiera cenę jednostkową posiłku dla ucznia i odrębną cenę dla nauczyciela oraz pracownika szkoły.
 3. Odpłatność za obiady składa się z:opłata za koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie, kosztów poniesionych na przygotowanie posiłków, utrzymania stołówki.
 1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłku w stołówce szkoły, równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 2. Opłata za niewykorzystane w danym miesiącu obiady podlega zwrotowi w formie pomniejszenia wpłaty przy kolejnej opłacie za obiady.
 3. Obiady spożywa się tylko w stołówce szkolnej.
 4. Wpłaty za obiady dokonuje się z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z trudnej sytuacji życiowej ucznia, dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu z opłat za obiady.
 6. Decyzję o zwolnieniu z opłat za obiady dyrektor podejmuje na wniosek: rodziców, prawnych opiekunów ucznia, wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

 

Informacje dotyczące obiadów:

 1. Godziny wydawania obiadów: 10:45 – 12:15.
 2. Opłata przyjmowana jest z góry do 10 – go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Wszelkie nieobecności dziecka na obiedzie powinny być zgłoszone co najmniej dzień wcześniej (osobiście w pokoju intendenta lub telefonicznie pod numerem 798619704)
 4. W razie wyjazdu dziecka/dzieci na wcześniej zaplanowaną wycieczkę, zawody itp. nieobecności na obiedzie powinny być zgłoszone z większym wyprzedzeniem. Jest to znacząca informacja przy zakupie artykułów żywnościowych do obiadu danego dnia.
 5. Tylko zgłoszone u intendenta nieobecności na obiedzie będą odliczane od kwoty w następnym miesiącu.
 6. Zachęcamy do opłacania obiadów przelewem na konto szkoły.

PEKAO SA O/GIŻYCKO     29 1240 5787 1111 0010 7507 1717

Tytułem (WAŻNE):       imię i nazwisko ucznia; Klasa; Obiady m-c …….

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

Zmiana stawki obiadowej od 01.09.2020 r. ---> 4,00 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat w formie przelewu, po uprzedniej konsultacji w sprawie wysokości opłaty z intendentem.

Informuję, że zapisy na obiady, zgłaszanie nieobecności na obiadach oraz opłaty za obiady
są realizowane w pok. 23 u pani intendent (obok świetlicy).
Godziny przyjmowania opłat: od poniedziałku do piątku 13:00 – 14:30.
Tel. 87 4282135 wew. 5, 798619704

ROZLICZENIE OBIADÓW

wrzesień - grudzień 2021 R.

wrzesień 21 x 4,00 zł = 84,00 zł

październik 21 x 4,00 zł = 84,00 zł

listopad 19 x 4,00 zł = 76,00 zł

grudzień 16 x 4,00 zł = 64,00 zł

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 01.09.2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 01.11.2021 r. – Wszystkich Świętych,
 • 11.11.2021 r. – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 12.11.2021 r. – uchwała Rady Pedagogicznej,
 • 23.12.2021 r. – 31.12.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna Boże Narodzenie.