Stołówka szkolna

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Szanowni Państwo,
informuję, że od 1 stycznia 2018 r. uległa zmianie stawka dzienna za obiady i wynosi 3,50zł. Szczegółowe rozliczenie od stycznia do czerwca dostępne w sekretariacie szkoły, świetlicy, stołówce, a także na naszej stronie internetowej poniżej.

Zachęcam Państwa do dokonywania opłat za obiady w formie przelewu na konto szkoły. Szczegóły można znaleźć również na naszej stronie internetowej.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W GIŻYCKU

 1. Stołówka Szkolna obsługuje uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli SP3 w Giżycku.
 2. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej opierają się na przepisach zawartych w:

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy      w dożywianiu uczniów.

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 04 sierpnia 1993r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. z 1993r., Nr 74 poz. 350, z późniejszymi zmianami)

Zmiany:

 • 13 maja 1997r. Dz. U. z 1997r. Nr 51 poz. 326
 • 14 lipca 1998r. Dz. U. z 1998r. Nr 98 poz. 613
 • 28 października 2000r. Dz. U. z 2000r. Nr 92 poz. 1016.

-        Uchwała Nr XIX/8/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

 1. Wysokość lub zmiany opłat za obiady ustala dyrektor szkoły zarządzeniem obowiązującym w danym roku szkolnym, które zawiera cenę jednostkową posiłku dla ucznia i odrębną cenę dla nauczyciela oraz pracownika szkoły.
 2. Odpłatność za obiady składa się z:

a)       opłata za koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie,

b)       kosztów poniesionych na przygotowanie posiłków, utrzymania stołówki.

 1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłku w stołówce szkoły, równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 2. Opłata za niewykorzystane w danym miesiącu obiady podlega zwrotowi w formie pomniejszenia wpłaty przy kolejnej opłacie za obiady.
 3. Obiady spożywa się tylko w stołówce szkolnej.
 4. Wpłaty za obiady dokonuje się z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z trudnej sytuacji życiowej ucznia, dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu z opłat za obiady.

Decyzję o zwolnieniu z opłat za obiady dyrektor podejmuje na wniosek: rodziców, prawnych opiekunów ucznia, wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

 

Informacje dotyczące obiadów:

 1. Godziny wydawania obiadów: 10:45 – 12:25
 2. Opłata przyjmowana jest z góry do 10 – go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Wszelkie nieobecności dziecka na obiedzie powinny być zgłoszone co najmniej dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły, tel. 87 4282135)
 4. W razie wyjazdu dziecka/dzieci na wcześniej zaplanowaną wycieczkę, zawody itp. nieobecności na obiedzie powinny być zgłoszone z większym wyprzedzeniem. Jest to znacząca informacja przy zakupie artykułów żywnościowych do obiadu danego dnia.
 5. Tylko zgłoszone w sekretariacie nieobecności na obiedzie będą odliczane od kwoty w następnym miesiącu.
 6. Zachęcamy do opłacania obiadów przelewem na konto szkoły.

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

od 1 września 2017 r. nowy numer konta!!!

PEKAO SA O/GIŻYCKO     29 1240 5787 1111 0010 7507 1717

Tytułem (WAŻNE):       imię i nazwisko ucznia; Klasa; Obiady m-c …….

ROZLICZENIE OBIADÓW

wrzesień - grudzień 2018 R.

wrzesień 19x3,50 zł = 66,50 zł

październik 23x3,50 zł =80,50 zł

listopad 20x3,50 zł =70,00 zł

grudzień 15x3,50 zł =52,50 zł (52,50 zł - 3,50 zł za 12.11.2018 r. = 49,00 zł -> dotyczy osób, które nie odjęły 12.11. w listopadzie)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

03.09.2018 r. - poniedziałek - rozpoczęcie roku szkolnego
01.11.2018 r. - czwartek - Wszystkich Świętych
02.11.2018 r. - piątek - uchwała Rady Pedagogicznej
22.12.2018 r. - 31.12.2018 r. - ferie świąteczne, Boże Narodzenie