Stołówka szkolna

Przypominam, że w kwietniu płacimy za obiady normalnie, jak zawsze, za cały miesiąc z góry do 10 kwietnia (63,00 zł). Podczas egzaminów klas 3. gimnazjalnych (10-12.04) i klas 8. (15-17.04.) obiady będą gotowane dla wszystkich dzieci stołujących się w szkole. Jeśli kogoś nie będzie na obiadach w tym terminie, proszę o zgłaszanie nieobecności w kuchni u pani intendentki osobiście lub telefonicznie (tel. 798619704 codziennie w godz. 13:00-15:00).

W maju będą odliczane od wpłaty tylko zgłoszone nieobecności.
Jeśli to możliwe, proszę zgłaszać nieobecności najpóźniej do 05.04.2019 r.

 

 

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

Informuję, że od 04.02.2019 r.
zapisy na obiady, zgłaszanie nieobecności na obiadach oraz opłaty za obiady
będą realizowane w pok. 23 u pani intendent (obok świetlicy).
Godziny przyjmowania opłat: od poniedziałku do piątku 13:00 – 14:30.
Tel. 87 4282135 wew. 5, 798619704

 

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Szanowni Państwo,
informuję, że od 1 stycznia 2018 r. uległa zmianie stawka dzienna za obiady i wynosi 3,50zł. Szczegółowe rozliczenie od stycznia do czerwca dostępne w sekretariacie szkoły, świetlicy, stołówce, a także na naszej stronie internetowej poniżej.

Zachęcam Państwa do dokonywania opłat za obiady w formie przelewu na konto szkoły. Szczegóły można znaleźć również na naszej stronie internetowej.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W GIŻYCKU

 1. Stołówka Szkolna obsługuje uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli SP3 w Giżycku.
 2. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej opierają się na przepisach zawartych w:

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy      w dożywianiu uczniów.

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 04 sierpnia 1993r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. z 1993r., Nr 74 poz. 350, z późniejszymi zmianami)

Zmiany:

 • 13 maja 1997r. Dz. U. z 1997r. Nr 51 poz. 326
 • 14 lipca 1998r. Dz. U. z 1998r. Nr 98 poz. 613
 • 28 października 2000r. Dz. U. z 2000r. Nr 92 poz. 1016.

-        Uchwała Nr XIX/8/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

 1. Wysokość lub zmiany opłat za obiady ustala dyrektor szkoły zarządzeniem obowiązującym w danym roku szkolnym, które zawiera cenę jednostkową posiłku dla ucznia i odrębną cenę dla nauczyciela oraz pracownika szkoły.
 2. Odpłatność za obiady składa się z:

a)       opłata za koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie,

b)       kosztów poniesionych na przygotowanie posiłków, utrzymania stołówki.

 1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłku w stołówce szkoły, równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 2. Opłata za niewykorzystane w danym miesiącu obiady podlega zwrotowi w formie pomniejszenia wpłaty przy kolejnej opłacie za obiady.
 3. Obiady spożywa się tylko w stołówce szkolnej.
 4. Wpłaty za obiady dokonuje się z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z trudnej sytuacji życiowej ucznia, dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu z opłat za obiady.

Decyzję o zwolnieniu z opłat za obiady dyrektor podejmuje na wniosek: rodziców, prawnych opiekunów ucznia, wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

 

Informacje dotyczące obiadów:

 1. Godziny wydawania obiadów: 10:45 – 12:25
 2. Opłata przyjmowana jest z góry do 10 – go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Wszelkie nieobecności dziecka na obiedzie powinny być zgłoszone co najmniej dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły, tel. 87 4282135)
 4. W razie wyjazdu dziecka/dzieci na wcześniej zaplanowaną wycieczkę, zawody itp. nieobecności na obiedzie powinny być zgłoszone z większym wyprzedzeniem. Jest to znacząca informacja przy zakupie artykułów żywnościowych do obiadu danego dnia.
 5. Tylko zgłoszone w sekretariacie nieobecności na obiedzie będą odliczane od kwoty w następnym miesiącu.
 6. Zachęcamy do opłacania obiadów przelewem na konto szkoły.

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

od 1 września 2017 r. nowy numer konta!!!

PEKAO SA O/GIŻYCKO     29 1240 5787 1111 0010 7507 1717

Tytułem (WAŻNE):       imię i nazwisko ucznia; Klasa; Obiady m-c …….

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

Informuję, że od 04.02.2019 r.
zapisy na obiady, zgłaszanie nieobecności na obiadach oraz opłaty za obiady
będą realizowane w pok. 23 u pani intendent (obok świetlicy).
Godziny przyjmowania opłat: od poniedziałku do piątku 13:00 – 14:30.
Tel. 87 4282135 wew. 5, 798619704

ROZLICZENIE OBIADÓW

styczeń - czerwiec 2019 R.

styczeń 13x3,50 zł = 45,50 zł

luty 19x3,50 zł =66,50 zł

marzec 21x3,50 zł =73,50 zł

Przypominam, że w kwietniu płacimy za obiady normalnie, jak zawsze, za cały miesiąc z góry do 10 kwietnia (63,00 zł). Podczas egzaminów klas 3. gimnazjalnych (10-12.04) i klas 8. (15-17.04.) obiady będą gotowane dla wszystkich dzieci stołujących się w szkole. Jeśli kogoś nie będzie na obiadach w tym terminie, proszę o zgłaszanie nieobecności w kuchni u pani intendentki osobiście lub telefonicznie (tel. 798619704 codziennie w godz. 13:00-15:00).

W maju będą odliczane od wpłaty tylko zgłoszone nieobecności.
Jeśli to możliwe, proszę zgłaszać nieobecności najpóźniej do 05.04.2019 r.

kwiecień 18x3,50 zł =63,00 zł

maj 20x3,50 zł =70,00 zł

czerwiec 13x3,50 zł =45,50 zł

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

01.01.2019 r. - Nowy Rok

21.01.2019 r. - 03.02.2019 r. - ferie zimowe

18.04.2019 r. - 23.04.2019 r. - ferie świąteczne Wielkanoc

01.05.2019 r. - środa - Święto Pracy

02.05.2019 r. - czwartek - uchwała Rady Pedagogicznej

03.05.2019 r. - piątek - Święto Konstytucji 3 Maja

20.06.2019 r. - czwartek - Boże Ciało

21.06.2019 r. - piątek - koniec roku szkolnego